شکایتهای خود را در زمینهای کارکنان ،نمایندگیها ، پیمانکاران ، محصولات ،محیط زیست و... را می توانید د راین فرم ثبت نمایید
 
 

لطفا به موارد زیر توجه کنید

1- در نوع شکایت کارکنان ، نام پرسنل را وارد نمایید .

2- در نوع شکایت نمایندگی ، نام نمایندگی را وارد نمایید .

3- در نوع شکایت محصول ، مشخصات مربوط به محصول را وارد نمایید .

4- شماره تلفن همراه را بطور کامل وارد نمایید .

5- بعد از ثبت شکایت از طرف شرکت شفای کردستان با شماره ای که فرموده اید تماس گرفته می شود.